Disclaimer

  • De informatie op deze website is ontleend aan door het Van Loevezijn Protect betrouwbaar geachte bronnen.
  • Van loevezijn Protect kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten.
  • De bezoeker van de website kan geen rechten ontlenen aan de verstrekte informatie met betrekking tot de betrouwbaarheid daarvan voor specifieke doeleinden.
  • De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de bezoeker zelf worden gebruikt.
  • De bezoeker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden zonder voorafgaande toestemming van Van loevezijn Protect, noch haar dochtermaatschappijen, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken of enig andere wijze van manipulatie van de website, met inbegrip van, maar niet uitsluitend, winstderving, direct of indirecte, incidentele of gevolgschade.
  • Van loevezijn Protect behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op een wijze en op een moment dat het Van Loevezijn Protect geschikt acht.