Klachtenprocedure

Van Loevezijn Protect doet er alles aan om u optimaal van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Vanzelfsprekend kunt u uw klachten of opmerkingen dan aan ons voorleggen. Wij zullen deze in vertrouwen behandelen en in overleg met u proberen tot  een oplossing te komen.

Van Loevezijn Protect neemt daarbij de volgende procedure in acht.

 1. Termijn indienen klacht
  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Van Loevezijn Protect. Onder ‘tijdig’ wordt verstaan ‘binnen een redelijke termijn nadat de (aspirant-)cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren’. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de (aspirant-)cursist zijn of haar rechten ter zake verliest.
 2. Kenbaarheid
  Klachten dienen schriftelijk aan Van Loevezijn Protect kenbaar gemaakt te worden via: info@vanloevezijnprotect.nl of schriftelijk aan van Loevezijn Protect, Essenburgh 22, 3894AK te Zeewolde.
  De (aspirant-)cursist geeft gemotiveerd aan wat de inhoud van de klacht is. Ook vermeldt de (aspirant-)cursist de cursus (variant), de locatie en de naam van de docent om spoedige afhandeling te bevorderen. Gebruik hiervoor het klachtenformulier.
 3. Privacy
  Een klacht zal door Van Loevezijn Protect altijd vertrouwelijk worden behandeld.
  Van Loevezijn Protect bewaart de klachtenadministratie voor de duur van vijf jaar.
 4. Bevestiging klacht
  Van Loevezijn Protect zal binnen vijf werkdagen na ontvangst van de schriftelijke klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen aan de klager. Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal in dit schrijven tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden.
 5. Onderzoek klacht
  Van Loevezijn Protect verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft ernaar om binnen een redelijke termijn maatregelen te kunnen treffen waarmee de klager kan instemmen.
 6. Reactie op het onderzoek
  Van Loevezijn Protect zal binnen de onder punt 2 gecommuniceerde termijn met klager corresponderen over de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en eventuele vervolgacties.
 7. Geschillenregeling
  Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 13 van de studievoorwaarden:

  1. Geschillen tussen (aspirant-)cursist en Van Loevezijn Protect over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of  geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig  worden gemaakt bij Geschilonline.nl.
  2. Geschilonline.nl neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de Studievoorwaarden (de klachtenprocedure)  bij Van Loevezijn Protect heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot en voor beide partijen bevredigende  oplossing. Om het geschil vervolgens voor te kunnen leggen aan Geschilonline.nl moet de reclamant schriftelijk aangeven dat de uitkomst van de klachtenprocedure niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid.
  3. Als de reclamant vervolgens vermeldt een beroep te doen op Geschilonline.nl is er sprake van een formeel geschil.
  4. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij Geschilonline.nl aanhangig te worden gemaakt.
  5. Voor de behandeling van een geschil is de indiener van de klacht een vergoeding van €24,95 aan Geschilonline.nl verschuldigd.
  6. Wanneer de (aspirant-)cursist een geschil voorlegt aan Geschilonline.nl, is Van Loevezijn Protect aan deze keuze gebonden.
  7. Wanneer Van Loevezijn Protect een geschil wil voorleggen aan Geschilonline.nl, moet zij eerst de (aspirant-)cursist schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Van Loevezijn Protect dient daarbij aan te kondigen dat zij zich, na het verstrijken van voornoemde termijn, vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
  8. Bij de behandeling van een geschil door Geschilonline.nl staan de Algemene Leveringsvoorwaarden van Van Loevezijn Protect centraal.
  9. Geschilonline.nl doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement.
   De beslissing van Geschilonline.nl gebeurt in de vorm van een bindend advies.
  10. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien – zoals die voor examinering van de student – vinden de bepalingen uit lid 7.1 tot en met 7.8 van deze Geschillenregeling geen toepassing

   Voor vragen over de privacybeleid verwijs ik naar de Privacyverklaring van Van Loevezijn Protect.